top of page

Dialogisuus

 

Dialogisen vuorovaikutuksen lähtökohtana on asiakkaan näkemyksen kuuleminen, sekä ymmärryksen ja totuuden määritteleminen yhdessä. Toimintaterapeutteina pyrimme luomaan vuorovaikutussuhteen lapseen tai nuoreen, hänen perheeseensä ja usein myös muihin lähiverkostoihin. Vuorovaikutussuhteessa jokaisella osapuolella on asiantuntemusta jostakin: vanhemmilla oman lapsensa vanhemmuudesta, asiakkaalla omasta lapsuudestaan tai nuoruudestaan, opettajalla opettajuudesta ja toimintaterapeutilla toimintaterapiasta.  Dialogisuudessa pyritään riittävän hyvään yhteisymmärrykseen ja siinä on tilaa myös näkemyseroille. Usein parhaimmat terapiatulokset saavutetaan avoimella yhteistyöllä, jossa jokaisen asiantuntemusta kunnioitetaan ja haasteita ratkotaan yhdessä. 

 

Käytännössä dialogisuuden elementti on mukana työssämme päivittäin esimerkiksi tavoitteiden asettelussa, terapiatoimintoja valittaessa, ohjauskäynneillä arjen keskellä ja erilaisissa verkostotapaamisissa. Dialogia pyrimme käymään myös kuntoutusta suosittelevien tahojen kanssa. 

bottom of page