top of page

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka rakentuu toimintaterapeutin, asiakkaan ja mielekkään toiminnan väliselle vuorovaikutukselle. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistuminen iänmukaisiin, tai muuten hänelle tärkeisiin toimintoihin erilaisissa arjen tilanteissa. Terapian tavoitteet sovitaan aina yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa, ja ne voivat liittyä esimerkiksi leikkiin, opiskeluun, itsestä huolehtimisen tai vapaa-ajan toimintoihin. 

 

Terapiamenetelmien ja toimintojen valinnassa huomioidaan asiakkaan motivaatio sekä kyvyt ja taidot suhteessa arjen tavoitteisiin. Terapian lähestymistavan valinta vaikuttaa terapiamenetelmien käyttöön. Terapia toteutuu harvoin puhtaasti yhdestä lähestymistavasta käsin. Tyypillisesti toimintaterapeutti yhdistelee lähestymistapoja yksilöllisen tarpeen mukaan.

 

Kehityksellinen lähestymistapa perustuu lapsen normaalikehityksen tuntemiseen, ja silloin työskennellään lapsen toimintavalmiuksien kehittymiseksi. Kehityksellisen lähestymistavan terapiamenetelmiä ovat esimerkiksi sensorisen integraation terapia, sensomotorinen leikki tai kuvitteellinen leikki. Kehityksellinen lähestymistapa valitaan tavallisesti alle kouluikäisten lasten terapiassa, tai alkuluokilla olevan lapsen tullessa ensimmäistä kertaa toimintaterapiaan.

 

Kognitiivisessa lähestymistavassa keskeistä ovat itsearviointi, asiakkaan tietoisuus tavoitteista sekä keinoista niiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on lisätä asiakkaan kykyjä ja mahdollisuuksia ratkaista ongelmatilanteita sekä oppia uusia taitoja. Terapiatoimintana voidaan käyttää mitä tahansa asiakkaalle mielekästä tai merkityksellistä toimintaa. Joskus terapiassa harjoitellaan suoraan tavoitteena olevaa toimintaa. 

 

Psykososiaalisessa lähestymistavassa keskiössä ovat terapeuttinen vuorovaikutussuhde, tunteiden ääneen tulkitseminen ja rajojen asettaminen. Tunteiden tulkitsemisen tarkoituksena on antaa asiakkaan olotiloille sanat, joiden avulla hän oppii ilmaisemaan tunteita jäsentyneemmällä tavalla. Terapiassa tärkeää on turvallisuuden tunne, mikä luodaan pysyvyyden ja struktuurin avulla.

 

Asiakkaan haasteita voidaan kompensoida asiakkaan fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön vaikuttamalla. Esimerkiksi apuvälineiden kokeileminen tai uusien toimintatapojen kehittely arjen vuorovaikutustilanteisiin ovat toimintaympäristöön vaikuttamista.

 

Yhteistyö asiakkaan vanhempien ja muun lähipiirin kanssa on tärkeä osa terapian toteutusta. Terapian lähestymistapa voi olla lähes täysin ohjauksellinen, mutta vanhempien ja lähipiirin ohjaus kuuluu aina terapiajaksoon, vaikka pääasiallinen lähestymistapa olisikin joku toinen.  

 

Toimintaterapia toteutetaan kuntoutussuunnitelmassa ja terapian maksusitoumuksessa määritellyllä tavalla joko vastaanotolla Terapia Taikamatossa tai arkiympäristökäynteinä asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa tai muissa arjen ympäristöissä.

bottom of page